Nowe wymogi zakwaterowania dla pracowników tymczasowych

Nowe wymogi zakwaterowania dla pracowników tymczasowych

Dekret flamandzki z dnia 10 lutego 2023 r. i dekret rządu flamandzkiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. dodają szczegółowe ramy norm do flamandzkiego kodeksu mieszkaniowego i dekretu flamandzkiego kodeksu mieszkaniowego z 2021 r. Umożliwia to miastom i gminom wdrażanie konkretnych polityk dotyczących tymczasowego zakwaterowania pracowników. Belgowie, obywatele Unii i obywatele państw trzecich mogą być objęci pojęciem „pracowników tymczasowych” zarówno wtedy, gdy są zatrudnieni w Belgii, jak i na przykład w kraju sąsiednim. Przepisy te weszły w życie 1 października 2023 r.

Twórca dekretu chce wprowadzić zmiany w istniejących ramach jakości, ponieważ potrzeby mieszkaniowe pracowników tymczasowych różnią się od potrzeb osób mieszkających na stale w Belgii. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości tymczasowych mieszkań dla pracowników tymczasowych. Problemem jest brak wystarczających opcji mieszkaniowych dla tych pracowników. Często trafiają oni do mieszkań, które nie są odpowiednie (np. domy jednorodzinne). Regularnie obserwuje się przeludnienie. Czasami towarzyszy temu uciążliwość dla otoczenia. Jest to sprzeczne z prawem do godnych warunków mieszkaniowych zapisanym w art. 23 Konstytucji (Gw).

Ogólne standardy jakości mieszkań istnieją we flamandzkim kodeksie mieszkaniowym z 2021 r. (VCW). Od 1 października opracowywane są szczegółowe normy dotyczące tymczasowego zakwaterowania pracowników w pokojach wieloosobowych. I tak, zgodnie z art. 3.2 § 3 akapit siódmy dekretu Flamandzki Kodeks Mieszkaniowy z 2021 r. (BCW), pokój dla pracownika musi mieć co najmniej osiem metrów kwadratowych. Ewentualnie mniejsza powierzchnia jest rekompensowana między innymi wspólną przestrzenią mieszkalną, która musi spełniać szereg innych norm (art. 3.2 § 3 ust. 1, 8, 9 i 10 BCW).

Pracownicy tymczasowi: szeroka definicja

Artykuł 1.3, §1, 1°/2 CCW definiuje „pracownika” jako osobę, która:

  • lub zamieszkuje i jest zakwaterowany w Regionie Flamandzkim (Flandria) wyłącznie w trakcie i z powodu faktycznego zatrudnienia;
  • albo jest normalnie zarejestrowany w ewidencji ludności we Flandrii, ale podczas i z powodu jego zatrudnienia we Flandrii jest zakwaterowany tak daleko od swojego miejsca zamieszkania, że nie może codziennie wracać do swojego miejsca zamieszkania.

Termin „pracownika tymczasowego” może być interpretowany szeroko. Belgowie, obywatele Unii i obywatele państw trzecich mogą kwalifikować do tej definicji. Belg, który jest zakwaterowany podczas i z powodu swojej pracy w innym miejscu we Flandrii, w miejscu tak odległym od jego adresu zamieszkania, że nie może codziennie wracać, jest „pracownikiem tymczasowych”. Jednak pracownicy, którzy nie pracują we Flandrii, ale na przykład w Walonii lub kraju sąsiednim, również wchodzą w zakres, jeśli są zakwaterowani we Flandrii wyłącznie podczas i z powodu tego zatrudnienia.

Mieszkanie tymczasowe: brak prawdziwej definicji

Ani dekret z dnia 10 lutego 2023 r., ani decyzja rządu flamandzkiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. nie zawierają prawdziwej definicji „tymczasowego zakwaterowania”. Z opisu „pracownikow tymczasowych” możemy wywnioskować, co następuje.

  • Jeśli pracownik nie jest zarejestrowany w ewidencji ludności we Flandrii: istnieje tymczasowe zakwaterowanie, jeśli pracownik przebywa i jest zakwaterowany we Flandrii tylko podczas i w celu efektywnego zatrudnienia.
  • Jeśli pracownik jest zwykle zarejestrowany w ewidencji ludności we Flandrii: istnieje tymczasowe zakwaterowanie, jeśli pracownik jest zakwaterowany w miejscu innym niż jego adres zamieszkania we Flandrii podczas i z powodu zatrudnienia. Miejsce zamieszkania musi znajdować się tak daleko od miejsca zamieszkania, że pracownik nie może codziennie wracać do miejsca zamieszkania.

Ramy szczegółowe: przepisy gminne

Władze lokalne mogą korzystać z tych ram lub nie. Mogą skorzystać z rozporządzenia gminnego, aby do tych domów z pokojami miały zastosowanie określone wymogi dotyczące jakości mieszkań. W przypadku braku takiego rozporządzenia, nadal obowiązywać będą ogólne standardy jakości mieszkań dla domów z pokojami. Jeśli rozporządzenie zostanie wprowadzone, pracodawca będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na zakwaterowanie pracowników w pokojach wieloosobowych.

Aby uzyskać licencję, pracodawca musi wcześniej wystąpić o certyfikat zgodności. Nie może być ono starsze niż rok. Licencja jest ważna przez maksymalnie pięć lat. Władze lokalne mogą zawsze narzucić bardziej rygorystyczne standardy niż ogólne. Po odnowieniu licencji należy ponownie wystąpić o certyfikat zgodności (conformiteitsattest)

Jeśli nie jesteście Państwo pewni co do jakości zakwaterowania waszych pracowników, możecie zawsze skontaktować się z lokalnym zarządem gminy w celu udzielenia wam porady na ten temat. Nasze biuro niestety nie zna lokalnych rozporzadzeń na temat zakwaterowania pracowników tymczasowych.

Więcej informacji